فن سانتریفیوژ شعاعی (رادیال)

فن سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ و انواع مختلف آن چیست؟

فن سانتریفیوژ چیست؟ فن سانتریفیوژ یا دمنده گریز از مرکز پمپ یا موتوری است که هوا را به حرکت در می آورد. هوای داخل دمنده را می کشد و سپس…

.