بخش نمونه گیری آزمایشگاه

بخش پذیرش آزمایشگاه

طبقه بندی فضاهای آزمایشگاه

به طور کلی فضاهای آزمایشگاهی بر اساس نوع عملکرد و نحوه  استفاده از فضاها، در قالب چند حوزه اصلی طبقه بندی می شوند که این طبقه بندی قراردادی بوده و…

.