پایه پریز رومیزی یک طرفه خارجی

پایه پریز رومیزی یک طرفه خارجی

پایه پریز رومیزی یک طرفه خارجی برای نصب بر روی میز آزمایشگاهی می باشد .
آلیاژ بکار رفته در پایه پریز رومیزی یک طرفه خارجی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
این نوع پایه پریز دارای IP54 می باشد .

پایه پریز رومیزی یک طرفه خارجی برای نصب بر روی میز آزمایشگاهی می باشد .
آلیاژ بکار رفته در پایه پریز رومیزی یک طرفه خارجی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این نوع پایه پریز دارای IP54 می باشد .

.