توضیحات

مواد ضد اسید مخصوص درزگیری رویه میزهای آزمایشگاهی، شامل ۲ قوطی چسب دوجزئی آردل ساخت کمپانی بوستیک آلمان