انواع آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

انواع آزمایشگاه تشخیص پزشکی

خدمات آزمایشگاه پزشکی در مراقبت از بیماران ضروری است و از این رو باید به منظور برآوردن نیاز تمام بیماران و کارکنان آزمایشگاه که مسئولیت مراقبت از بیماران را بر عهده دارند، در دسترس باشند.

آزمایشگاه ها کانون فعالیت های پرتنشی هستند و خدمات آنها شامل پذیرش، آماده سازی بیمار، شناسایی بیمار، جمع آوری یا دریافت نمونه، آماده سازی و طبقه بندی نمونه ها جهت انجام مطالعه و بررسی، آنالیز نمونه ها با استفاده از تجهیزات خودکار یا دستی، صحه گذاری، تفسیر، گزارش و مشاوره با در نظر گرفتن ایمنی و اصول اخلاقی در فعالیتهای آزمایشگاه پزشکی، تنظیم گزارش آزمایش با استفاده از کامپیوتر و ارسال آن به پزشک مربوطه یا تحویل به بیمار بوده و در نهایت منجر به فراهم شدن اطلاعاتی در رابطه با ترکیب و تعادل شیمیایی بدن ، وجود، کارآیی و فعالیت کلی سلولها ، مشخصه های ژنتیکی ذاتی، وجود و میزان ارگانیسم های باکتریال و ویروسی و همچنین بررسی وضعیت سلولی و بافتی بدن به واسطه مطالعات آسیب شناسی و کالبدی می گردد.

این آزمایشگاهها همچنین شامل روشهای اجرایی برای تعیین، اندازه گیری یا توصیف وجود یا فقدان مواد یا
ریزجانداران مختلف می باشد. تسهیلاتی که فقط جمع آوری یا آماده سازی نمونه ها و یا ارسال و توزیع آنها را بر عهده دارند،به عنوان آزمایشگاه تشخیص پزشکی شناخته نمیشوند؛ ولی میتوانند بخشی از یک سیستم یا شبکه بزرگتر آزمایشگاهی به شمار آیند.

به صورت کلی خدمات آزمایشگاهها را میتوان به دو گروه اصلی خدمات آسیب شناسی بالینی/پزشکی و خدمات
آسیب شناسی تشریحی تقسیم بندی نمود که حتی دوره های آموزشی متخصصان هرکدام نیز متفاوت میباشد.

آزمایشگاهها بر اساس مجوز فعالیت خود ممکن است ارائه دهنده هر دو گروه این خدمات باشند.

خدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی، شامل خدمات مشاوره ای و تفسیر مناسب، باید طوری طرح ریزی شوند که نیاز بیماران و کلیه کارکنان آزمایشگاه و مسئولیت مراقبت از بیمار را برآورده کند.

مطالعه مقاله زیر به شما توصیه می گردد:
دستورالعمل ساخت فضا و تاسیسات آزمایشگاه

ازمایشگاه بخش درمان

 

آزمایشگاه های بخش درمان

آزمایشگاه های بخش درمان شامل کلیه آزمایشگاه های مستقل و وابسته با مالکیت خصوصی، دولتی و سایر می باشد.

آزمایشگاههای تشخیص پزشکی که دربرگیرنده دو نوع از آزمایشگاههای تشخیص پزشکی مستقل و وابسته می باشند، از نظر ماهیت خدمات آزمایشگاهی مشابه یکدیگر می باشند و عوامل مهمی که منجر به متمایزشدن آنها از هم می شوند، وابستگی آزمایشگاه، سطح خدمات آزمایشگاهی، سرعت عمل در ارائه ی نتیجه ی آزمایش و نحوه تأمین خدمات پشتیبانی آنها می باشد. حداقل خدمات ارائه دهنده آزمایشگاه های تشخیص پزشکی شامل خدمات بیوشیمی، خونشناسی، میکروب شناسی، ایمنی شناسی و سرم شناسی می باشد و امکان ارائه خدمات بیشتر، بستگی به امکانات و مجوز آزمایشگاه دارد.

آزمایشگاه تشخیص پزشکی مستقل

آزمایشگاه تشخیص پزشکی مستقل مؤسسه ای پزشکی است که به صورت مستقل و طبق ضوابط قانونی و با مالکیت خصوصی، دولتی و یا سایر تأسیس می گردد و در آن نمونه های مختلف حاصل از بدن انسان برای تشخیص و مراقبت از بیماری ها و تأثیر درمان مورد آزمایش و مطالعه قرار میگیرد.

در این نوع از آزمایشگاه ها، تمام خدمات پشتیبانی مورد نیاز به صورت مستقل تأمین می شود . اغلب این آزمایشگاه ها مالکیت خصوصی دارند و مجوز نوع خدماتی که ارائه می کنند را بر اساس بهره مندی از تعداد و نوع متخصصین و تجهیزات و امکانات آزمایشگاه، کسب و شروع به فعالیت می نمایند.

ازمایشگاه بخش بهداشت

آزمایشگاه تشخیص پزشکی وابسته

این آزمایشگاه به صورت وابسته به مرکز درمانی اعم از بیمارستان ، مرکز جراحی محدود و غیره فعالیت می کند و به نوعی فرآیندهای صورت گرفته در آزمایشگاه تشخیص پزشکی مستقل را به بیماران سرپایی و یا بستری مرکز درمانی مربوطه و در شرایط عادی یا اورژانسی ارائه میدهد . در این نوع از آزمایشگاه ها، اغلب خدمات پشتیبانی مورد نیاز آزمایشگاه از طریق خدمات پشتیبانی مرکز درمانی مربوطه تأمین میشود.

مالکیت این نوع از آزمایشگاهها ممکن است دولتی، خصوصی یا سایر باشد و نوع خدمات آزمایشگاهی که ارائه می دهند، بر اساس نوع خدمات ارائه دهنده مرکز درمانی مربوطه، سیاستهای مدیریتی و مجوز فعالیت آن تعیین می شود .

آزمایشگاه تشخیص پزشکی اورژانس

آزمایشگاه تشخیص پزشکی اورژانس نیز که به صورت وابسته به بیمارستان فعالیت می کند ، در گروه آزمایشگاه های تشخیص پزشکی وابسته قرار دارد و مهمترین ویژگی آن، ارائه خدمات آزمایشگاهی سریع به بیماران در شرایط اورژانسی بوده و دامنه خدمات آن محدود به خدمات آزمایشگاهی اورژانسی می باشد . این آزمایشگاه ممکن است در داخل آزمایشگاه بیمارستان، بخش اورژانس، بخش مراقبتهای ویژه و یا در یک فضای جداگانه در بیمارستان فعالیت نماید.

مطالعه مقاله زیر به شما توصیه می گردد:
استاندارد آزمایشگاه مدارس

آزمایشگاه های بخش بهداشت

آزمایشگاه های سطوح مختلف بهداشتی پاسخگوی نیازهای آزمایشگاهی نظام سلامت در خصوص بیماری های تحت مراقبت واگیر، غیر واگیر، تشخیص مواد مخدر و داروهای روان گردان، شرایط بلایا و فوریتها و غیره می باشند .

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.

.