رعایت اصول ایمنی هنگام بروز حادثه

رعایت اصول ایمنی هنگام بروز حادثه

اصول ایمنی که در هنگام بروز حادثه بایستی رعایت گردند عبارتند از : ۱. خونسردی خود را حفظ نمایید. ۲. در صورت بروز آتش سوزی از محل فاصله بگیرید. ۳. نزدیکترین زنگ خطر آتش سوزی را فعال نمایید. ۴. با… بیشتر بخوانید