سینک آزمایشگاهی

سکوبندی آزمایشگاهی

تاسیسات و ملزومات سکوبندی آزمایشگاه

تاسیسات و ملزومات سکوبندی آزمایشگاهی بکار رفته در محیط یک آزمایشگاه استاندارد عبارتند از : لوله کشی گاز از لوله های مسی فشار قوی با قطر ۱۲ میلیمتر و ضخامت…

.