اصول ایمنی آزمایشگاهی

اصول ایمنی آزمایشگاهی

اصول ایمنی آزمایشگاهی چیست؟

اصول ایمنی که در هنگام بروز حادثه در محیط آزمایشگاه بایستی رعایت گردند عبارتند از : خونسردی خود را حفظ نمایید. در صورت بروز آتش سوزی از محل فاصله بگیرید….

.