آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی

رعایت اصول ایمنی توسط مسئول آزمایشگاه

اصول ایمنی که در آزمایشگاه باید توسط مسئول آزمایشگاه رعایت گردند عبارتند از : نحوه کار با دستگاه ها و استفاده از تجهیزات ایمنی، در صورت بروز خطر را به…

.