آزمایشگاه تشخیص پزشکی

انواع آزمایشگاه تشخیص پزشکی

انواع آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

خدمات آزمایشگاه پزشکی در مراقبت از بیماران ضروری است و از این رو باید به منظور برآوردن نیاز تمام بیماران و کارکنان آزمایشگاه که مسئولیت مراقبت از بیماران را بر…

تاریخچه علوم آزمایشگاهی

تاریخچه علوم آزمایشگاهی

روشهای آزمایشگاهی اگرچه از سالهای دور به صورت غیرمستقیم توسط حکما و دانشمندان به کار گرفته شده اند ، اما پایه گذاری علمی علوم آزمایشگاهی به ابتدای قرن بیستم میلادی…

.