توضیحات

اندازه گیری ph از تکنیک های متداول تجزیه است که برای تعـین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه بکارمی رود.این کمیت به صورت{PH=-log{H با استفاده از معرف های رنگی تعریف می شود و معـمولاً در محدوده اسید و باز(به صورت کاغـذ یا محلول با مقیاس رنگی ) و به روش پتانسیو متری(با استفاده از الکترود شیشه )انجام می گیرد.

ویژگی های PH متر پرتابل

  • سنجش PH از ۰ تا ۱۴ با دقت ۰.۰۱
  • نمایشگر دیجیتال ۳.۵ رقمی
  • توانایی اتصال به انواع الکترودهای مرکب