گیره فیشر (پروانه ای)

توضیحات

گیره فیشر (پروانه ای)