کانتر هماتولوژی (شمارنده سلول هماتولوژی)

کانتر هماتولوژی (شمارنده سلول هماتولوژی) PIT بر اساس استانداردهای بین المللی ساخته شده است و صفحه کلید آن دارای طراحی ارگونومیک می باشد. این کانتر دارای ده کلید شمارشگر Myeto ‚ L.V.F ‚ Lymph ‚ Eos ‚ Mono ‚ Poly ‚ Baso ‚ Band ‚ Meta ‚ nRbc برای پارامترهای مورد نیاز در عملیات Diff میباشد. دستگاه دارای هشدار دهنده صوتی ‚ پس از اتمام شمارش 100 سلول سفید خونی می باشد و در این زمان می توان درصد پارامترهای مورد نظر را فقط با انتخاب کلید مورد نظر بدست آورد.

توضیحات

شمارش سلول های خونی و انجام محاسبات

کانتر هماتولوژی (شمارنده سلول هماتولوژی) PIT بر اساس استانداردهای بین المللی ساخته شده است و صفحه کلید آن دارای طراحی ارگونومیک می باشد. این کانتر دارای ده کلید شمارشگر Myeto ‚ L.V.F ‚ Lymph ‚ Eos ‚ Mono ‚ Poly ‚ Baso ‚ Band ‚ Meta ‚ nRbc برای پارامترهای مورد نیاز در عملیات Diff میباشد.

دستگاه دارای هشدار دهنده صوتی ‚ پس از اتمام شمارش 100 سلول سفید خونی می باشد و در این زمان می توان درصد پارامترهای مورد نظر را فقط با انتخاب کلید مورد نظر بدست آورد. همچنین دستگاه به شکلی طراحی گردیده که پس از رسیدن به 100 سلول ‚ بصورت اتوماتیک دیگر شمارش صورت نمیگیرد. لذا در صورت فشار دکمه بصورت سهوی در آمار خللی صورت نخواهد گرفت.

در عین حال کاربر قادر خواهد بود درصد رتیکولوسیت و تعداد لوکوسیت های واقعی را با استفاده از کلیدهای کمکی True%Retic و True WBC استخراج نماید.

.