ظرف پلاستیکی درپیچدار برای نگهداری پودر

توضیحات

ظرف پلاستیکی درپیچدار برای نگهداری پودر