شیکر لوله (Lab Dancer)

از ویژگیهای اصلی شیکر لوله PIP کم مصرف و کم حجم بودن آن است و به گونه ای طراحی شده که با فشار دادن لوله برروی قسمت فوقانی دستگاه ‚ شیکر شروع به کار می کند.انواع مختلف لوله از قبیل لوله های نمونه برداری ‚ لوله های سانترفیوژ ‚ لوله های اپندروف و به طور کلی تمامی لوله هایی که حداکثر قطر آنها تا 30 میلی متر است را میتوان درون ایندستگاه قرار داد.نوع حرکت شیکر اوربیتالی بوده و با سرعت 2600 دور در دقیقه می چرخد.همچنین جنس و ساختار بدنه ی آن باعث شده در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها نیز مقاوم باشد.

توضیحات

مخلوط نمودن مقادیر کم نمونه در آزمایشگاه

از ویژگیهای اصلی شیکر لوله PIP کم مصرف و کم حجم بودن آن است و به گونه ای طراحی شده که با فشار دادن لوله برروی قسمت فوقانی دستگاه ‚ شیکر شروع به کار می کند.انواع مختلف لوله از قبیل لوله های نمونه برداری ‚ لوله های سانترفیوژ ‚ لوله های اپندروف و به طور کلی تمامی لوله هایی که حداکثر قطر آنها تا 30 میلی متر است را میتوان درون ایندستگاه قرار داد. نوع حرکت شیکر اوربیتالی بوده و با سرعت 2600 دور در دقیقه می چرخد. همچنین جنس و ساختار بدنه ی آن باعث شده در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها نیز مقاوم باشد.

.