شیر گاز کنترل هود از بیرون

شیر گاز کنترل هود از بیرون

شیر گاز کنترل هود از بیرون برای نصب از بیرون هود برای خروجی داخل هود می باشد .
آلیاژ بکار رفته در شیر گاز کنترل هود از بیرون از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

شیر گاز کنترل هود از بیرون برای نصب از بیرون هود برای خروجی داخل هود می باشد .
آلیاژ بکار رفته در شیر گاز کنترل هود از بیرون از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

.