شلنگ آزمایشگاهی(معمولی)

توضیحات

شلنگ آزمایشگاهی(معمولی)