سیستم های آنالیز حرارتی متلر تولدو – THERMAL ANALYZERS

توضیحات

  • سیستم های آنالیز حرارتی متلر تولدو سوئیس Mettler Toledo شامل:
  • DSC: Differential scanning calorimetry
  • TGA: Thermo gravimetric Analysis
  • DMA & TMA : Dynamic mechanical and Thermo
  • echanical Analysis
  • HS : Hot Stage microscopy , thermal optical analysis
  • جهت مطالعه خواص حرارتی پلیمر ها ، فلزات ،لاستیک و الاستیک
.