رولر میکسر (میکسر هماتولوژی) – ۶ کاناله

میکسر هماتولوژی PIP شش کاناله بوده و مناسب برای مخلوط نمودن انواع نمونه های خونی ‚ نمونه های ویسکوز ‚ سوسپانسیون ها و …..می باشد. از ویژگیهای عملکردی این دستگاه می توان به حرکت همزمان بصورت چرخشی و قائم غلتک ها اشاره نمود.ابعاد غلتک ها و فاصله بین آنها به گونه ای طراحی شده است که می توان انواع مختلفی از لوله ها و بطری ها را برای مخلوط نمودن بر روی آن قرار داد.

توضیحات

مخلوط نمودن و یکنواخت نگهداشتن سوسپانسیون های آزمایشگاهی

میکسر هماتولوژی PIP شش کاناله بوده و مناسب برای مخلوط نمودن انواع نمونه های خونی ‚ نمونه های ویسکوز ‚ سوسپانسیون ها و …..می باشد. از ویژگیهای عملکردی این دستگاه می توان به حرکت همزمان بصورت چرخشی و قائم غلتک ها اشاره نمود.ابعاد غلتک ها و فاصله بین آنها به گونه ای طراحی شده است که می توان انواع مختلفی از لوله ها و بطری ها را برای مخلوط نمودن بر روی آن قرار داد. جهت جمع آوری آسان و حفظ پاکیزگی در صورت ریختن ناگهانی نمونه ‚ در زیر غلتک ها ‚ سینی محافظ قابل شستشوئی تعبیه شده است.بدنه و رنگ میکسر هماتولوژی در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است.

.