دستگاه آب خالص و فوق خالص ساز – Human

توضیحات

NEW HUMAN SERIES
دستگاه آب خالص و فوق خالص ساز

  • RO System : قابلیت خالص سازی آب تا 0.2 μs/cm از حجم 15 تا 35 لیتر در ساعت
  • Up System : قابلیت خالص سازی آب تا 0.055 μs/cm و 18.3 ΩM/cm از حجم 15 تا 35 لیتر در ساعت
  • Power System : قابلیت تولید همزمان آب خالص و فوق خالص 0.055 μs/cm – 0.2 μs/cm

دستگاه های سری فوق دارای ویژگی هائی هم چون Auto Cleaning, Feed Water (Option), Temp Water (Option) , Sensor Level Control

.