دستگاه آب خالص و فوق خالص ساز – Human

توضیحات

ZENEER SERIES
(دستگاه آب خالص و فوق خالص ساز)

  • RO System : قابلیت خالص سازی آب تا 0.2 μs/cm از حجم 15 تا 35 لیتر در ساعت
  • Up System : قابلیت خالص سازی آب تا (μs/cm 18.3 ΩM/cm 0.055) از حجم 15 تا 35 لیتر در ساعت
  • Power System : قابلیت تولید همزمان آب خالص و فوق خالص (0.055 μs/cm – 0.2 μs/cm)

دستگاه های سری فوق دارای ویژگی هائی هم چون:
Rs232Port, Tuch Screen, Auto Calibration for Water Sensor
Temp Water(Option), TOC 0 to 200 ppb (Option)

.