حمام روغن و آب – Memmert

حمام روغن و آب – Memmert

  • در حجم های 45 – 29 – 22 – 14 – 10 – 7 لیتری
  • حمام روغن با رنج دمایی از دمای محیط تا 200 ºC
  • حمام آب با رنج دمایی از دمای آب تا 95 ˚C
.