بطری در پیچدار دهانه گشاد رنگی پلاستیکی

توضیحات

بطری در پیچدار دهانه گشاد رنگی پلاستیکی