بخش تولید و توزیع سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی – Analytical Division

توضیحات

بخش تولید و توزیع سیستم های اندازه گیری آزمایشگاهی Mettler Toledo ، شامل انواع دستگاه های اندازه گیری آزمایشگاهی در سطوح مختلف xcellence line & Entry Level مانند تیتراتور ، PH متر ،کانداکتیویتی متر ، اکسیژن متر ، یون متر ، رفراکتومتر، دانسیته متر و سمپلر با مدلهای متنوع و تواناییهای مختلف جهت رفع نیاز مصرف کنندگان .

.