اتاقک دما و رطوبت – Memmert

اتاقک دما و رطوبت – Memmert

  • HPP  در حجم های 750 – 260 – 108
  • رنج دمایی ازدمای محیط تا 90 ºC یا 0 تا 70 ºC در صورت حذف رطوبت
  • HCP  در حجم های 750 – 260 – 108
  • رنج دمایی ازدمای محیط تا 90 ºC یا در صورت حذف رطوبت، دمای محیط تا 160 ºC
.