PH متر

در حال نمایش 2 نتیجه

PH متر یکی از متداول ترین دستگاه های آزمایشگاهی و تکنیک های تجزیه است که برای تعیین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. این کمیت به دو روش یکی با استفاده از معرف های رنگی اسید و باز (به صورت کاغذ یا محلول با مقیاس رنگی) و دیگری به روش الکترونیکی اندازه گیری می شود.

اندازه گیری PH به روش الکترونیکی به کمک الکترود انجام می شود. الکترود یک سنسور الکترو شیمیائی است که شامل یک الكترود شناساگر و یک الکترود مرجع می باشد. ولتاژ غشاء الكترود متناسب با PH محلول نمونه تغییر می کند. ولتاژ غشاء الکترودهای معمولی که امروزه استفاده میشوند در 7=PH برابر صفر mv میباشد.

برای اطلاعات بیشتر مطالعه مقاله زیر به شما توصیه می گردد:
PH متر چیست؟ انواع مختلف ، نحوه عملکرد و نگهداری و کالیبراسیون

.