میز ضد لرزش آزمایشگاهی چیست ؟

میز ضد لرزش آزمایشگاهی چیست ؟

بعضی از ابزارها و تجهیزات بایستی بر روی میز آزمایشگاهی قرار گیرند که هیچگونه لرزش های سازه ای به آن ها منتقل نشود.

لرزشهای رایج در آزمایشگاه های پزشکی ناشی از ترافیک جاده ای و ریلی سنگین و تأسیسات تهویه مطبوع می باشند.

میکروسکوپها و میکروترازوها اگرچه به خودی خود به صورت ضدلرزش ساخته می شوند، اما باز هم به لرزش حساسیت دارند و توصیه میشود که در طراحی سکوبندی آزمایشگاهی نیز میزهای ضد لرزش در نظر گرفته شوند و تعبیه و جایگذاری گردند.میز آزمایشگاهی

.