در این بخش شما می توانید گالری تصاویر برخی پروژه های سکوبندی آزمایشگاهی اجرا شده توسط واحد طراحی و اجرای سکوبندی و میزبندی آزمایشگاهی کارن پویا نوآور شامل میز و کابینت ، کمد نگهداری مواد و  میز ترازو آزمایشگاهی را مشاهده نمایید:

تصاویر مربوط به پروژه سکوبندی آزمایشگاهی اجرا شده توسط شرکت کارن پویا نوآور
تصاویر مربوط به پروژه سکوبندی آزمایشگاهی اجرا شده توسط شرکت کارن پویا نوآور
گالری تصاویر میز ترازو آزمایشگاهی
تصاویر مربوط به پروژه های سکوبندی آزمایشگاهی اجرا شده توسط کارن پویا نوآور
تصاویر مربوط به پروژه های سکوبندی آزمایشگاهی اجرا شده توسط کارن پویا نوآور
گالری تصاویر پروژه کابینت و میزبندی آزمایشگاه
تصاویر مربوط به پروژه های سکوبندی آزمایشگاهی اجرا شده توسط کارن پویا نوآور
گالری تصاویر پروژه سکوبندی آزمایشگاه
تصاویر مربوط به پروژه های سکوبندی آزمایشگاهی اجرا شده توسط کارن پویا نوآور
رنگ رویه های سکوبندی آزمایشگاهی کارن لب
سکوبندی آزمایشگاهی کارن پویا نوآور
تصاویر مربوط به پروژه سکوبندی آزمایشگاهی اجرا شده توسط شرکت کارن پویا نوآور
تصاویر مربوط به پروژه سکوبندی آزمایشگاهی اجرا شده توسط شرکت کارن پویا نوآور
تصاویر مربوط به پروژه های سکوبندی آزمایشگاهی اجرا شده توسط کارن پویا نوآور