سکوبندی آزمایشگاهی – هود شیمیایی – کانوپی هود – کارن پویا نوآور

سکوبندی آزمایشگاهی – هود شیمیایی – کانوپی هود – کارن پویا نوآور

اجرای سکوبندی آزمایشگاهی همراه با هود شیمیایی و کانوپی هود
میز وسط آزمایشگاهی – میز کنار آزمایشگاهی – شیرالات آزمایشگاهی – دوش چشم شوی آزمایشگاهی – پریز برق آزمایشگاهی

 

.