رعایت اصول ایمنی هنگام بروز حادثه

اصول ایمنی که در هنگام بروز حادثه بایستی رعایت گردند عبارتند از :

۱. خونسردی خود را حفظ نمایید.

۲. در صورت بروز آتش سوزی از محل فاصله بگیرید.

۳. نزدیکترین زنگ خطر آتش سوزی را فعال نمایید.

۴. با شماره تلفن های اضطراری تماس حاصل فرمایید.

۵. در صورت نشت مواد سمی یا قابل اشتعال، تجهیزات ایجاد کننده جرقه یا شعله را بلافاصله خاموش نمایید و آزمایشگاه را ترک نمایید.

۶. اگر ظرفی شکست و مواد شیمیایی ریخت سعی کنید کمتر تنفس نموده و سریعا از محل آلوده دور شوید، سپس موارد زیر را انجام دهید:

الف. مدتی صبر کنید تا مواد معلق ته نشین شود.
ب . محل را با حوله کاغذی بپوشانید.
ج . محلول ضد عفونی کننده مناسب را به آرامی در محل بریزید.
د . به وسیله پنل، پارچه و قطعات شیشه را به داخل Safety Box قرار دهید.
ه . محل را تمیز نموده و در صورت لزوم عمل فوق را تکرار کنید.

۷. هنگام پاشش مواد شیمیایی به موارد زیر توجه نمایید:

الف . اگر پا شش در خارج از هود اتفاق بیفتد کلیه دانشجویان باید آزمایشگاه را ترک نمایند.
ب . در صورت پاشش به بدن و یا چشم ها عضو آلوده شده را حداقل ۱۵ دقیقه با آب فراوان و با استفاده از دوش و چشم شوی آزمایشگاهی بشویید.
ج. در صورت نیاز به مراکز درمانی مراجعه کنید و اقدامات پزشکی لازم را انجام دهید.