حضور شرکت کارن پویا نوآور در هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

.