امنیت در کمد و کشوهای آزمایشگاهی

کمد و کشو آزمایشگاهی

مواد مصرفی و تجهیزات کوچک به صورت کلی در کمدها و کشوهای زیر میزهای آزمایشگاهی ، در قفسه های روی میزها و در کمدهای ایستاده با درهای شیشه ای نگهداری می شوند.

تحقیقات اخیر در خصوص مصادیق ایمنی در آزمایشگاه ها و طراحی سکوبندی آزمایشگاهی ، منجر به کاهش استفاده از قفسه های دیواری و کمدهای زیرمیزی و افزایش استفاده از کمدهای ایستاده دیواری شده است.

قرارگیری معرف ها در قفسه های بالای میزها و در میان ابزارهای آزمایشگاهی، هم برای کارکنان و هم ابزارها خطرات بالقوه به دنبال دارد.
همچنین خم شدن کارکنان جهت دسترسی به چنین اقلامی در کمدهای زیرمیزی نیز میتواند به همان میزان خطرناک باشد.
بنابراین قراردادن این اقلام در کمدهای ایستاده نگهداری مواد شیمیایی از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار بوده و برای امکان دسترسی آسان کارکنان نیز سازگارتر می باشد.

پیش بینی کمد کافی برای نگهداری اقلام و مواد مصرفی در آزمایشگاه میتواند در جهت کاستن از جابجایی این اقلام از انبارها به آزمایشگاه مؤثر باشد.

همچنین نگهداری میزان مجاز اقلام و مواد مصرفی در داخل کمدها ، سبب کاهش دفعات جابجایی این اقلام از هنگام تهیه تا مصرف میشود.

نظرات بسته شده است.

.