استاندارد و ویژگی های هود آزمایشگاهی

استاندارد و ویژگی های هود آزمایشگاهی

تمام فرآیندهایی که در آنها از مایعات اشتعالزا، گازها، ذرات آلوده هوابرد، سموم یا مواد آلرژی زا و غیره استفاده یا ضمن فرآیند، تولید می شوند، بایستی در داخل هودهای آزمایشگاهی صورت گیرند تا از بروز خطرات آنها پیشگیری شود.

به طور کلی عملکرد انواع هود آزمایشگاهی ، محافظت از کاربر و محصول آزمایشگاهی می باشد و در حدود 90 درصد مواقع از هودهای آزمایشگاهی برای کشت استفاده می شود.

علاوه بر استانداردهایی که توسط کارخانه های سازنده رعایت می شود، جهت تعیین موقعیت هودهای آزمایشگاهی هم باید به موارد مختلف همچون محل مورد نیاز و فاصله آن از میزهای کاری، درها، ستونها و پنجره ها توجه نمود.

با توجه به ماهیت مواد خطرناکی که در داخل هودهای آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرند، موقعیت قرارگیری این هودها از نقاط پرخطر برای آزمایشگاه محسوب میشوند و از این رو نباید در فاصله نزدیک نسبت به خروجی ها و مسیرهای خروجی قرار داشته باشند.

بعضی از هودهای آزمایشگاهی نیازی به تخلیه هوای خود ندارند و هوای آلوده را به کمک فیلترهای مربوطه تصفیه و سپس به چرخه هوای محیط آزمایشگاه باز میگردانند. این نوع از هودهای آزمایشگاهی تأمین بخشی از هوای تصفیه شده محیط آزمایشگاه را نیز فراهم می نمایند. همچنین به جهت آن که وابستگی به دودکش ندارند، کارکنان آزمایشگاهی میتوانند به راحتی موقعیت آن را بر حسب نیاز تغییر دهند. به طور کلی بارزترین ویژگی این نوع از هودها، امکان جابجایی آسان آنها می باشد.

ویژگی های هود آزمایشگاهی از نظر کارکنان آزمایشگاه

بعضی از ویژگیهایی که از نظر کارکنان در خصوص هودهای آزمایشگاهی مطلوب می باشند، شامل موارد زیر می شوند:

  1. سطح کار مسطح و شیببندی شده به سمت چاهکها
  2. پیشبینی فضای خالی در زیر هود برای جلوگیری از برخورد زانوهای کارکنان در حالت نزدیک به هود که این حالت زمانی ممکن است که شیرهای آب و گاز در کنار هود پیشبینی شده باشند.
  3. تأمین روشنایی مورد نیاز بر روی سطح کار
  4. امکان دسترسی به زیر هود برای تعمیر و نگهداری
  5. امکان استفاده برای افراد معلول و بر روی ویلچر
.